עבירת שימוש במידע פנים קבועה בפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. העבירה כוללת מספר רכיבים, ובהם "איש פנים", "מידע פנים", ו"שימוש במידע פנים", עליהם אעמוד להלן.

מיהו "איש פנים"?

סעיף 52א לחוק ניירות ערך, קובע הגדרה רחבה ל"איש פנים":

 

"דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, "היום הקובע" – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים";

 

בתמצית, איש פנים מוגדר מכוח מעמדו או תפקידו בחברה או מכוח קשריו עמה.
חוק ניירות ערך כולל כאנשי פנים גם בני משפחה של איש הפנים ותאגידים בשליטת איש הפנים.

מהו "מידע פנים"?

סעיף 52א לחוק ניירות ערך, קובע אף הגדרה רחבה ל"מידע פנים":


"מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו";


במילים אחרות, כל ידיעה על אודות החברה, אשר אינה ידועה לציבור ואשר הנה מהותית כהגדרתה בסעיף, תיחשב כמידע פנים.

מהו "שימוש במידע פנים"?

סעיף 52ב(א) קובע כך:

 

"העושה אחת מאלה עושה שימוש במידע פנים:

 

(1) העושה עסקה בנייר ערך של חברה – למעט בנייר ערך של חברה-בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה – או העושה עסקה בנייר ערך אחר שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, והכל כאשר מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה;

 

(2) המוסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר".

 

קרי, שימוש במידע פנים נעשה באמצעות עסקה או באמצעות מסירת מידע פנים או חוות דעת לאדם אחר בנסיבות המתוארות לעיל.

 

איש פנים העושה שימוש במידע פנים מבצע עבירה על-פי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך שהעונש הקבוע בצידה הוא עד 5 שנות מאסר.

 

אדם אחר העושה שימוש במידע פנים שהגיע אליו מאיש פנים, מבצע עבירה לפי סעיף 52ד לחוק ניירות ערך שהעונש הקבוע בצידה הוא עד 2 שנות מאסר.

 

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי טיפל בתיקים רבים של מידע פנים כתובע במחלקת ני"ע בפרקליטות והידע והניסיון שצבר משמשים אותו כיום בליווי וייצוג עדים, חשודים ונאשמים בתחום.

כל ידיעה על אודות החברה, אשר אינה ידועה לציבור ואשר הנה מהותית כהגדרתה בסעיף, תיחשב כמידע פנים.

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

אכיפה מינהלית ועיצומים כספיים

הוראות החוק בעניין הליך העיצום הכספי מעוגנות בפרק ח'3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), והוראות החוק בעניין הליך האכיפה המנהלי מעוגנות בפרק ח'4 לחוק ניירות ערך. בנוסף הליכי…

להמשך קריאה
השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

השקעות לא מפוקחות ברשתות החברתיות

בתחום דיני ניירות הערך קיימות הוראות רבות הנוגעות למתן ייעוץ השקעות ולניהול תיקים עבור הציבור הרחב, כמו גם גיוסי כספים מהציבור. אף על פי כן, בשוק ההון הישראלי קיימים יזמים,…

להמשך קריאה
עו ד הגבלים עסקיים

עורך דין הגבלים עסקיים

בעידן של ימינו יש צורך בשמירה על תחרות חופשית והוגנת במשק. רשות התחרות מופקדת על מגוון רחב של תחומים, בהם פיקוח על עסקאות, אכיפה, ייעוץ לגופי הממשלה והכנסת ועוד. הרשות…

להמשך קריאה
עורך דין קריפטו

מתי מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מטבעות דיגיטליים?

בשנים האחרונות עולם המטבעות הדיגיטליים (המכונים לעיתים מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים) הולך וצובר תאוצה ברחבי העולם. בשונה ממטבעות פיזיים, מטבעות קריפטו (כגון ביטקוין ואתריום) אינם נשלטים על ידי גוף…

להמשך קריאה