מידע פנים תוך שימוש באמצעי סייבר

חוק ניירות ערך אוסר על עשיית שימוש במידע פנים. לפי סעיף 52ג לחוק, נאסר על איש פנים בחברה ציבורית לעשות שימוש במידע פנים. החוק מונה כאנשי פנים בעלי תפקידים ונושאי משרה בתאגיד, וכן מגדיר כאיש פנים אדם אחר אשר קשריו עם החברה נתנו לו גישה למידע פנים. לפי סעיף 52ד לחוק, נאסר על מי שהגיע לידיו מידע פנים, במישרין או בעקיפין, מאיש פנים בחברה לעשות שימוש במידע פנים. יובהר כי שימוש במידע פנים יכול להתקיים בדרך של ביצוע עסקה או בדרך של מסירת המידע לאחר, ולעתים אף במתן המלצה בלבד, וזאת כשהמוסר יודע כי יש יסוד סביר להניח שמקבל המידע יעשה שימוש במידע הפנים, והכל כקבוע בחוק ובפסיקה.            

 

לעמדת סגל רשות ניירות ערך קיימים מספר מאפיינים שעשויים לעורר חשד לביצוע עבירות ניירות ערך בכלל, ועבירות של מידע פנים בפרט, תוך שימוש במרחב הקיברנטי.

 

פריצה של גורם פנימי (עובד החברה או בעל הרשאה חוקית) למערכות המחשב של החברה תוך דליית מידע שאינו פומבי, ושימוש במידע פנים זה לצורך ביצוע עסקאות בניירות הערך של החברה או העברת המידע לגורמים שונים.

 

פריצה של גורם חיצוני למערכות המחשב של החברה או למערכות המחשב של שרשרת האספקה של החברה (ספקים שונים), לשם דליית מידע שאינו פומבי, ושימוש במידע הפנים לצורך ביצוע עסקאות בני"ע של החברה או העברת המידע לגורמים שונים.

 

פריצה למערכות מחשב של רשויות אסדרה וסוכנויות ידיעות, באותו האופן יכולים האקרים לפרוץ גם לכלי תקשורת או למערכות מחשב של גופי רגולציה וזאת במטרה להשיג מידע פנים ולנצלו לצורך עשיית רווח.

 

Phishing, ניסיון לדוג מידע פנים מבעלי תפקידים בחברה או מנותני שירותים לחברה, בדרך של התחזות לגורמים המורשים לקבל את מידע הפנים. הדבר יכול להיעשות באמצעות שליחת מסרון או דואר אלקטרוני, הנחזה להיות של גורם מורשה ובו בקשה לקבלת מידע שאינו פומבי.

 

גורם המבצע את הפעילות הנ"ל עשוי להיחשב עפ"י עמדת רשות ניירות ערך כאיש פנים או כמי שקיבל מידע פנים מאיש פנים. העונש הקבוע בחוק ניירות ערך בגין ביצוע עבירה של שימוש במידע פנים הוא עד חמש שנות מאסר לאיש הפנים, ועד שנתיים מאסר למי שקיבל את המידע מאיש פנים.

             

 

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי טיפל בתיקים רבים של מידע פנים כתובע במחלקת ניירות ערך בפרקליטות והידע והניסיון שצבר משמשים אותו כיום בליווי וייצוג עדים, חשודים ונאשמים בתחום של שימוש במידע פנים.

 

 

שימוש במידע פנים יכול להתקיים בדרך של ביצוע עסקה או בדרך של מסירת המידע לאחר

שימוש במידע פנים

עבירת שימוש במידע פנים קבועה בפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. העבירה כוללת מספר רכיבים, ובהם "איש פנים", "מידע פנים", ו"שימוש במידע פנים", עליהם אעמוד להלן. מיהו "איש פנים"? סעיף…

להמשך קריאה

תרמית בניירות ערך

עבירת השפעה בדרכי תרמית דנה באחת משתי החלופות המנויות בגדרי עבירת התרמית הקבועה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך. "54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או…

להמשך קריאה

מידע פנים

מידע פנים תוך שימוש באמצעי סייבר חוק ניירות ערך אוסר על עשיית שימוש במידע פנים. לפי סעיף 52ג לחוק, נאסר על איש פנים בחברה ציבורית לעשות שימוש במידע פנים. החוק…

להמשך קריאה

הרצת מניות

תרמית בניירות ערך הדין אוסר על השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך.   לעמדת רשות ניירות ערך קיימות פעולות מסחר אשר מצביעות על חשד בדבר פעילות תרמיתית….

להמשך קריאה

עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד

סעיף 424 לחוק העונשין, שדן בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, קובע כך:   "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד – (1)   שעשה ביודעין, בעסקי התאגיד או בנכסיו, דבר הפוגע…

להמשך קריאה
חקירה ברשות ניירות ערך

כיצד תתכוננו לחקירה?

חקירה פלילית היא סיטואציה מלחיצה ומורכבת.   מה ניתן לעשות?   הבינו את הסטאטוס   חלק מהנחקרים הם בסטאטוס של "חשודים" ונחקרים תחת אזהרה בגין חשדות לביצוע עבירות, בעוד שחלק…

להמשך קריאה