עבירת השפעה בדרכי תרמית על המסחר בשוק ההון

המדובר באחת משתי החלופות המנויות בגדרי עבירת התרמית הקבועה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך.

 

"54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף:

..

(2) השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לענין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לענין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור."

 

היסוד העובדתי הנדרש בעבירה זו הוא הוכחת השפעה על שער נייר הערך בדרכי תרמית.

 

ביחס לרכיב ההשפעה, נקבע בפסיקה כי מדובר בעבירה תוצאתית, כלומר על התביעה להוכיח השפעה בפועל על שער נייר הערך. עם זאת נקבע כי אין צורך בהוכחה של השפעה חריגה, אלא די בקיומה של השפעה ובלבד שאינה זניחה. ההשפעה יכולה להתרחש בכל אחד משלבי המסחר במהלך יום המסחר.

 

ביחס לדרכי התרמית, מקום בו מדובר בעסקאות עצמיות (wash sales) או בעסקאות מתואמות (matched orders) קמה חזקה כי מדובר בעסקאות תרמיתיות. ואולם אם מדובר בעסקאות אמיתיות מול השוק הרי שאין רשימה סגורה באשר לדרכי התרמית הקיימות, ועיקר הדיון בחקירות ובבתי המשפט נסוב סביב היסוד הנפשי הנדרש במסגרת עבירה זו והוא הרצון להשפיע על תנודות שערי ניירות הערך. חשוב להדגיש כי על התביעה להוכיח "כוונה של ממש" להשפיע על שער נייר הערך, ואין די במודעותו של פלוני לכך שפעולותיו צפויות להשפיע על השער.

 

עו"ד מאור ברדיצ'בסקי הוא בעל ידע וניסיון רב בכל הקשור לעבירות כלכליות בתחום שוק ההון, וטיפל בתיקים רבים שעסקו בעבירות לפי חוק ניירות ערך בכלל, ובעבירות של תרמית בניירות ערך בפרט.

על התביעה להוכיח "כוונה של ממש" להשפיע על שער נייר הערך

תרמית בניירות ערך

עבירת השפעה בדרכי תרמית על המסחר בשוק ההון המדובר באחת משתי החלופות המנויות בגדרי עבירת התרמית הקבועה בסעיף 54 לחוק ניירות ערך.   "54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו…

להמשך קריאה

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

סעיף 425 לחוק העונשין, שעניינו מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קובע כך:   "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים…

להמשך קריאה

שימוש במידע פנים

עבירת שימוש במידע פנים קבועה בפרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. העבירה כוללת מספר רכיבים, ובהם "איש פנים", "מידע פנים", ו"שימוש במידע פנים", עליהם אעמוד להלן. מיהו "איש פנים"? סעיף…

להמשך קריאה